Een perfect georganiseerde, transparante administratie vormt de basis voor uw praktijk, begrotingen, investeringsplannen en aangiften.

Belastingadvies voor artsen en vrije beroepen. Of u nu huisarts, specialist, tandarts, dierenarts of therapeut bent, bij ons bent u aan het juiste adres.

Arts en Accountant adviseert al meer dan 20 jaar medische ondernemers bij de uitoefening van hun vak. Goed advies is gewoon belangrijk.

Voor al uw vragen en problemen op het gebied van lonen en sociale verzekeringswetgeving kunt u onbezorgd terecht bij Arts en Accountant.

Welkom bij Arts en Accountant

Sinds 1997 dé medisch financieel specialist voor de (para) medici.

Wij geloven in eenvoud en als gespecialiseerd accountantskantoor willen we met een gezonde dosis advies een positieve bijdrage leveren aan het ondernemerschap van onze cliënten.

Met onze complete dienstverlening voor de (para)medische beroepsbeoefenaren kunnen wij ook u op het gebied van o.a. administratie, belastingen en salarisadministratie snel en adequaat van dienst zijn.

Onze professionele adviseurs bij Arts en Accountant hebben diepgaande kennis van de medische sector en de financiële kant van uw praktijk. Daarmee zijn wij in staat u te voorzien van goed en duidelijk advies zonder de persoonlijke omstandigheden uit het oog te verliezen.

Bij u staat de patiënt centraal en bij ons bent u dat! Daarom dat wij graag investeren in een hechte en duurzame samenwerking voor de langere termijn en krijgt u vanaf het begin een vast contactpersoon bij ons.

Veelgestelde vragen

1. BTW vrijstelling in de gezondheidszorg

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling geldt voor:

 • medische beroepsbeoefenaren
 • tandartsen en tandtechnici
 • arbodiensten
 • ambulancevervoer
 • verzorging en verpleging in instellingen
 • maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 • dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
 • menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

In zijn algemeenheid dient er sprake  te zijn van behandelingen die bedoeld zijn om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

Er zijn een aantal bijzondere gevallen:

 • Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve behandelingen.
 • Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar.
 • Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft.

Voorbeelden van medische diensten die niet onder de vrijstelling vallen en dus met btw zijn belast:

 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering.
 • Onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg.
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen.
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking.
 • Rijbewijs- en medische keuringen.
 • Meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie.
 • werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapieMedische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling geldt voor:
 • medische beroepsbeoefenaren
 • tandartsen en tandtechnici
 • arbodiensten
 • ambulancevervoer
 • verzorging en verpleging in instellingen
 • maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 • dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
 • menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

In zijn algemeenheid dient er sprake  te zijn van behandelingen die bedoeld zijn om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

Er zijn een aantal bijzondere gevallen:

 • Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve behandelingen.
 • Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar.
 • Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft.

Voorbeelden van medische diensten die niet onder de vrijstelling vallen en dus met btw zijn belast:

 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering.
 • Onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg.
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen.
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking.
 • Rijbewijs- en medische keuringen.
 • Meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie.
 • werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapie
 • onderzoek door psychologen of psychiaters naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het Openbaar Ministerie of de rechter.
 • Leveringen van tandprothesen door een handelaar in prothesen niet zijnde een tandarts of tandtechnicus.

2. Goodwill in de gezondheidszorg

Goodwill is de contante waarde van de overwinst van een onderneming en onder overwinst wordt verstaan de genormaliseerde jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Je hebt concreet iets te maken met goodwill wanneer je een praktijk overneemt of wanneer je praktijk overgenomen wordt. Er dient aandachtig te worden onderzocht welk type goodwill van toepassing is. Wanneer er sprake is van ondernemingsgoodwill profiteert de overnemende partij daarvan. In het geval er sprake is van persoonlijke goodwill ligt dit mogelijk anders, omdat die goodwill kan verdwijnen als persoon niet meer werkzaam is bij de praktijk die is overgenomen door de overnemende partij.

Goodwill is op verschillende methoden te berekenen en in bijzonder dient, zoals hiervoor aangegeven, bij het bepalen van de goodwill in oogschouw worden genomen of er sprake is van ondernemingsgoodwill en/of persoonlijke goodwill. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn wat in de branche gebruikelijk is. Je kunt bijvoorbeeld voor een  tandartspraktijk een uitgebreide goodwill berekening laten maken, maar als merendeel van goodwill transacties binnen de mondzorg op basis van een prijs per patiënt wordt overeengekomen tussen partijen, waarom dan moeilijker maken dan het  is.

Voor de overnemende partij vormt (betaalde) goodwill een investering die volgens de fiscale regels in tenminste tien jaar dient te worden afgeschreven. Voor de verkopende partij vormt de verkochte goodwill een onderdeel van de stakingswinst. Afhankelijk van de hoogte van de stakingswinst is hierover inkomstenbelasting verschuldigd.

Wanneer de goodwill van de overnemende partij door een bancaire lening is gefinancierd. Is het goed om te weten dat een bankinstelling over het algemeen een looptijd aangaat die korter is dan de tien jaar waarin de goodwill minstens wordt afgeschreven. Een looptijd van vijf tot zeven jaar is gebruikelijk binnen de gezondheidszorg.

3. Handhaving wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) verving op 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie).

Deze wet is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Sinds 1 mei 2016 zijn zowel zzp’ers als opdrachtgevers verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen bepaalt u of er sprake is van loondienst. In veel gevallen zal het duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst (dienstbetrekking). In het geval van loondienst wordt een opdrachtgever de werkgever en de zzp’er de werknemer. De opdrachtgever moet in dat geval loonheffingen inhouden. Dit kan gevolgen hebben voor de ondernemersaftrek.

De opschorting van de handhaving word nogmaals verlengd, ditmaal tot in ieder geval de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020. Momenteel wordt de huidige wetgeving gehandhaafd bij ernstige gevallen van kwaadwillenden. In de 20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst van 29 november 2017 staat dat er elf gevallen zijn waar mogelijk sprake is van een kwaadwillende.

Vanaf 1 juli 2018 zal het begrip van kwaadwillende worden verbreed. Hiervoor dient sprake te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Als hieraan wordt voldaan, kan de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen of correctieverplichtingen opleggen. Na 1 juli 2018 zal het nog anderhalf jaar duren voordat de opvolger van de Wet DBA in werking treedt; daarna zal er nog enige tijd overheen gaan voordat de Belastingdienst zal handhaven. Door de verruiming van het begrip ‘kwaadwillende’ kan in situaties waarin partijen een oneigenlijk concurrentievoordeel hebben met het (ten onrechte) contracteren van zzp’ers, de huidige wetgeving worden gehandhaafd. Hierbij wordt tegemoetgekomen aan de wens om mogelijke schijnzelfstandigheid aan te pakken.

In het regeerakkoord 2017 – 2021 van het nieuwe kabinet is het voorstel opgenomen om de wet DBA te vervangen. De contouren van de nieuwe wet zijn bekend, de ingangsdatum niet. Tot het in werking treden van de nieuwe wet blijft de wet DBA van kracht.

4. Investeringsaftrek (KIA/EIA/MIA)

Wanneer je als ondernemer op jaarbasis minstens € 2.300 investeert in nieuwe of 2e hands bedrijfsmiddelen kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De KIA waarop je in een jaar recht hebt, wordt in de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar in mindering gebracht van de fiscale winst. Hierdoor is er minder inkomstenbelasting verschuldigd. De hoogte van de KIA hangt af hoeveel er in een jaar is geïnvesteerd.

Is het bedrijfsmiddel dat is geïnvesteerd nog niet in gebruik genomen en ook nog niet helemaal betaald? Dan kun je alleen KIA krijgen voor het bedrag dat in dat jaar is betaald.

Wanneer je investeert als ondernemer in een nieuw bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Energie- of Milieulijst dan levert dat extra fiscaal voordeel op, mits het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500. Voor een bedrijfsmiddel uit de Energielijst, kom je in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), waarmee 55,5% van het investeringsbedrag extra in mindering op de fiscale winst wordt gebracht.

Investeer je in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst, dan heb je recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin de milieu-investering valt, kun je tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.

Een combinatie van EIA en MIA is niet mogelijk en let op dat bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA of de MIA binnen drie maanden na opdracht tot levering moet worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Als ondernemer staat u er niet alleen voor. Arts en Accountant helpt u met advies en is uw sparringpartner in financiën.
  Jeffrey de Jonge Sr. Assistent-Accountant
 • De toekomst van de zorg is onzeker. Maar over uw financiën wilt u zekerheid. U wilt zoveel mogelijk tijd aan uw patiënten besteden. Uw administratie is ons specialisme.
  Theo Janssen RA bc Accountant en Belastingconsulent
 • Kijk samen met ons naar uw medische praktijk als onderneming. Welke rechtsvorm u ook kiest, Arts en Accountant kan u daarbij adviseren.
  Bas Dalmulder AA RB Accountant en Belastingadviseur

Ons team

Arts en Accountant

Speciaal voor artsen, therapeuten en specialisten

Medische branches

Arts en Accountant is de adviseur voor de medische beroepsoefenaar, zoals huisartsen, tandartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychologen en logopedisten. We combineren onze jarenlange ervaring in de branche met actuele kennis van financiën, belastingen en andere voor medisch ondernemerschap relevante wet- en regelgeving. Onder onze cliënten bevinden zich praktijkhouders en groepspraktijken, maar ook zelfstandigen zonder personeel (waarnemers) en medici in loondienst.

Vertrouwd met medische softwarepakketten

We zijn bekend met in de sector gebruikelijke softwarepakketten, zoals Exquise, JDS, Simplex, Medicom, Animana, Intramed, Fysio Roadmap en I-Needle. Door middel van een automatische bankkoppeling met de zakelijke betaal- en spaarrekeningen verwerken wij op een efficiënte wijze financiële administraties in Exact Online, Twinfield en Cash. Voor de gedreven medische ondernemer leveren wij ook online adviesdashboards voorzien van managementinformatie en KPI’s.

Ervaren gesprekspartner

Dankzij onze kennis en ervaring binnen de branche zijn wij een ervaren gesprekspartner. We begrijpen dat voor een medicus de scheidslijn tussen zakelijk en privé flinterdun kan zijn, zeker bij een praktijk aan huis. Om die reden gaan onze adviesgesprekken verder dan alleen maar het resultaat van het afgelopen jaar.

Nieuwsbrief

Vul uw email in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Laatste nieuwsberichten

Wet DBA met een jaar uitgesteld

De nieuwe Wet DBA laat minstens een jaar langer op zich wachten. Problemen rond invoering van een minimuminhuurtarief voor zzp’ers vertragen de invoering tot 2021. Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Wouter Koolmees wilde maatregelen invoeren ter bescherming van zzp’ers aan de onderkant en ruimte voor ondernemers aan de […]

Lees meer

Verduidelijking opdrachtgeversverklaring en gezagscriterium op schema

De uitwerking van de opdrachtgeversverklaring ligt op schema, melden minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Kamer over de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Per 1 januari 2019 wordt bovendien het gezagscriterium uit het arbeidsrecht verduidelijkt, dat een belangrijke rol speelt bij de […]

Lees meer

DE COMEBACK VAN GOODWILL IN DE HUISARTSENMARKT: EEN GEZONDE ONTWIKKELING

Het Goodwillfonds is al tijden een veelbesproken onderwerp binnen de huisartsenmarkt. Er heerst vaak twijfel en verwarring over het wel of niet mogen uitkeren van goodwill. Sinds 1985 verbiedt de overheid om goodwill te vragen bij de overdracht van een huisartsenpraktijk. Het werd zelfs wettelijk vastgelegd. Wat dat in de praktijk betekent? Dat wanneer een […]

Lees meer

Behoefte aan een Medisch financieel specialist?

Bel nu (070) 338 27 30 of klik op onderstaande button en wij bellen u terug!