Een perfect georganiseerde, transparante administratie vormt de basis voor uw praktijk, begrotingen, investeringsplannen en aangiften.

Belastingadvies voor artsen en vrije beroepen. Of u nu huisarts, specialist, tandarts, dierenarts of therapeut bent, bij ons bent u aan het juiste adres.

Arts en Accountant adviseert al meer dan 20 jaar medische ondernemers bij de uitoefening van hun vak. Goed advies is gewoon belangrijk.

Voor al uw vragen en problemen op het gebied van lonen en sociale verzekeringswetgeving kunt u onbezorgd terecht bij Arts en Accountant.

Welkom bij Arts en Accountant

Sinds 1997 dé medisch financieel specialist voor de (para) medici.

Wij geloven in eenvoud en als gespecialiseerd accountantskantoor willen we met een gezonde dosis advies een positieve bijdrage leveren aan het ondernemerschap van onze cliënten.

Met onze complete dienstverlening voor de (para)medische beroepsbeoefenaren kunnen wij ook u op het gebied van o.a. administratie, belastingen en salarisadministratie snel en adequaat van dienst zijn.

Onze professionele adviseurs bij Arts en Accountant hebben diepgaande kennis van de medische sector en de financiële kant van uw praktijk. Daarmee zijn wij in staat u te voorzien van goed en duidelijk advies zonder de persoonlijke omstandigheden uit het oog te verliezen.

Bij u staat de patiënt centraal en bij ons bent u dat! Daarom dat wij graag investeren in een hechte en duurzame samenwerking voor de langere termijn en krijgt u vanaf het begin een vast contactpersoon bij ons.

Veelgestelde vragen

1. BTW vrijstelling in de gezondheidszorg

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling geldt voor:

 • medische beroepsbeoefenaren
 • tandartsen en tandtechnici
 • arbodiensten
 • ambulancevervoer
 • verzorging en verpleging in instellingen
 • maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 • dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
 • menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

In zijn algemeenheid dient er sprake  te zijn van behandelingen die bedoeld zijn om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

Er zijn een aantal bijzondere gevallen:

 • Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve behandelingen.
 • Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar.
 • Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft.

Voorbeelden van medische diensten die niet onder de vrijstelling vallen en dus met btw zijn belast:

 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering.
 • Onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg.
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen.
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking.
 • Rijbewijs- en medische keuringen.
 • Meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie.
 • werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapieMedische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling geldt voor:
 • medische beroepsbeoefenaren
 • tandartsen en tandtechnici
 • arbodiensten
 • ambulancevervoer
 • verzorging en verpleging in instellingen
 • maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 • dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
 • menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

In zijn algemeenheid dient er sprake  te zijn van behandelingen die bedoeld zijn om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

Er zijn een aantal bijzondere gevallen:

 • Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve behandelingen.
 • Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar.
 • Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft.

Voorbeelden van medische diensten die niet onder de vrijstelling vallen en dus met btw zijn belast:

 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering.
 • Onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg.
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen.
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking.
 • Rijbewijs- en medische keuringen.
 • Meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie.
 • werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapie
 • onderzoek door psychologen of psychiaters naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het Openbaar Ministerie of de rechter.
 • Leveringen van tandprothesen door een handelaar in prothesen niet zijnde een tandarts of tandtechnicus.

2. Goodwill in de gezondheidszorg

Goodwill is de contante waarde van de overwinst van een onderneming en onder overwinst wordt verstaan de genormaliseerde jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Je hebt concreet iets te maken met goodwill wanneer je een praktijk overneemt of wanneer je praktijk overgenomen wordt. Er dient aandachtig te worden onderzocht welk type goodwill van toepassing is. Wanneer er sprake is van ondernemingsgoodwill profiteert de overnemende partij daarvan. In het geval er sprake is van persoonlijke goodwill ligt dit mogelijk anders, omdat die goodwill kan verdwijnen als persoon niet meer werkzaam is bij de praktijk die is overgenomen door de overnemende partij.

Goodwill is op verschillende methoden te berekenen en in bijzonder dient, zoals hiervoor aangegeven, bij het bepalen van de goodwill in oogschouw worden genomen of er sprake is van ondernemingsgoodwill en/of persoonlijke goodwill. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn wat in de branche gebruikelijk is. Je kunt bijvoorbeeld voor een  tandartspraktijk een uitgebreide goodwill berekening laten maken, maar als merendeel van goodwill transacties binnen de mondzorg op basis van een prijs per patiënt wordt overeengekomen tussen partijen, waarom dan moeilijker maken dan het  is.

Voor de overnemende partij vormt (betaalde) goodwill een investering die volgens de fiscale regels in tenminste tien jaar dient te worden afgeschreven. Voor de verkopende partij vormt de verkochte goodwill een onderdeel van de stakingswinst. Afhankelijk van de hoogte van de stakingswinst is hierover inkomstenbelasting verschuldigd.

Wanneer de goodwill van de overnemende partij door een bancaire lening is gefinancierd. Is het goed om te weten dat een bankinstelling over het algemeen een looptijd aangaat die korter is dan de tien jaar waarin de goodwill minstens wordt afgeschreven. Een looptijd van vijf tot zeven jaar is gebruikelijk binnen de gezondheidszorg.

3. Investeren in uw praktijk

Als  u van plan bent om te gaan investeren, dan is het zinvol om na te gaan of u die investeringen in één jaar moet doen, of dat u die – gedeeltelijk – beter kunt spreiden over meerdere jaren. Zodat u van een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunt gebruik maken en daarmee meer belastingvoordeel geniet.

Om voor de KIA in aanmerking te komen moet een ondernemer meer dan € 2.300 en maximaal € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal € 56.642; voorinvesteringen van meer dan € 56.642 tot € 104.891 is de KIA een vast bedrag van € 15.863. Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 104.891. Deze schijvenindeling maakt het voordelig om investeringen te ‘knippen’ en over twee jaren te spreiden.

Wanneer u investeert in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen kunt u gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt en staan op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl. De EIA bedraagt 54,5% bij een investering van meer dan € 2.500.

De EIA kan samenlopen met de KIA. Reden genoeg om hiermee rekening te houden bij uw investeringsplannen. Bij milieubewuste investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen kunt u de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) claimen. De bedrijfsmiddelen die daarvoor in aanmerking komen staan op de milieulijst die u kunt downloaden van de internetsite van RVO.nl. Die aftrek loopt – afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddelen – op van 13,5% tot 36% bij een investering van meer dan € 2.500. MIA en KIA en VAMIL kunnen samenlopen, de MIA en de EIA niet.

4. BV JA/NEE

Een veel gestelde vraag is of het aantrekkelijk is om te gaan ondernemen vanuit een BV.

De rechtsvorm bv biedt diverse fiscale voordelen vanaf een ondernemingswinst van € 175.000. Het tarief van de vennootschapsbelasting is lager dan dat van de inkomstenbelasting. Hierdoor zijn besparingen mogelijk, waarmee de groei van de onderneming kan worden gefinancierd, de hypotheek van de bank gedeeltelijk kan worden overgenomen en/of spaargeld kan worden gevormd.

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt in 2019 19% voor winsten tot €200.000 en 25% voor het meerdere. Voor IB-ondernemers geldt de zogenaamde MKB-winstvrijstelling van 14%. Dit is een aftrekpost op de winst. Hierdoor ligt het toptarief van de IB in 2019 voor ondernemingswinsten feitelijk op 44,50% (51,75% – 14% x51,75%).

De omzetting van een persoonlijke onderneming in een bv brengt een ingrijpende wijziging van de fiscaal-juridische positie met zich mee. U wordt van ondernemer werknemer en aandeelhouder. U komt in dienst bij de bv. De bv zal salaris uitbetalen dat moet voldoen aan de gebruikelijk loon regeling. De rechtsvorm bv brengt enkele juridische en administratieve complicaties met zich mee. Zo moet de bv notulen maken voor de te houden aandeelhoudersvergadering, aangiften vennootschapsbelasting doen en de balans deponeren bij de Kamer van Koophandel. Verder moet er tussen u en de bv een arbeidsovereenkomst worden gesloten.

Bij de keuze voor de bv zijn niet alleen fiscale aspecten van belang. Zo kan de bv extra prestige met zich meebrengen. Uw (potentiële) klanten en zakenpartners kunnen er de conclusie uit trekken dat het u kennelijk goed gaat. De bv biedt als voordeel beperking van aansprakelijkheid. Als de eigenaar van een eenmanszaak failliet gaat, wordt ook het privévermogen aangesproken. Als een bv failliet gaat, kan de aandeelhouder in principe zijn privévermogen behouden. Wel eist de bank meestal een persoonlijke borgstelling of medeschuldenaarschap van de aandeelhouder.

Overdracht van de onderneming aan een bv leidt in principe tot belastingheffing. U wordt namelijk geacht de winst die in de onderneming zit te realiseren. Hierbij moet u denken aan de zogenaamde stille reserves en de goodwill. Er zijn twee technieken om deze belastingheffing te vermijden. Als het bedrag van de hiervoor bedoelde winst niet te hoog is, kan gebruik worden gemaakt van de stakingslijfrenteaftrek. Dit betekent dat u van de bv een lijfrente bedingt. U kunt dat vergelijken met een pensioenrecht. De koopsom hiervoor is fiscaal aftrekbaar en neutraliseert de winst die bij de overdracht van de onderneming wordt behaald. Het komt erop neer dat de belastingheffing over de stille reserves en goodwill wordt verschoven naar het moment van ontvangst van de lijfrente-uitkeringen.

Als deze route vanwege de hoogte van de stille reserves en goodwill niet begaanbaar is, moet worden gekozen voor “geruisloze omzetting”. Hierbij neemt de bv de fiscale claims over ter zake van de stille reserves, de goodwill en de desinvesteringsbijtellingen.

Het wel of niet ondernemen in en bv is voor iedere praktijkhouder een maatwerktraject en onze accountants en adviseurs kunnen u hier van A tot Z in begeleiden.

5. Wet DBA / inhuren van zzp'ers

Het kabinet Rutte III wil de fiscale en juridische positie van ZZP-ers ingrijpend wijzigen. De aangekondigde nieuwe regeling – in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ – zou per 1 januari 2020 moeten ingaan. De Europese Commissie heeft zijn bezwaren geuit tegen de voorgestelde nieuwe regeling en dat heeft geleidt tot uitstel naar 1 januari 2021. Tot die tijd moet u gebruik blijven maken van een modelovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de DBA.

De opvolger van de DBA, de zogenaamde opdrachtgeversverklaring (OGV), wordt ingevoerd voor de ZZP-ers.

Medewerkers die hun diensten als ZZP-er aanbieden tegen een laag tarief worden geacht in loondienst te zijn bij hun opdrachtgever als zij ofwel langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (langer dan 3 maanden) ofwel bij de opdrachtgever reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten. Dat lage tarief zal vermoedelijk uitkomen tussen de € 15 en € 18 per uur. Binnen de mondzorgsector zal dit lage tarief nauwelijks voorkomen.

Voor ZZP-ers boven het lage tarief (van € 15 tot € 18) wordt een OGV ingevoerd. De opdrachtgever kan die verkrijgen door een webmodule online in te vullen. In die module wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt. De opdrachtgeversverklaring biedt de opdrachtgever zekerheid vooraf, een vrijwaring voor de loonbelasting en premies  werknemersverzekeringen. Die vrijwaring vervalt als blijkt dat de webmodule niet naar waarheid is ingevuld. De zzp-er kan echter geen zekerheid vooraf verkrijgen!

Voor ZZP-ers met een hoog tarief (vanaf € 75 per uur) komt er een ‘opt out’ uit de loonheffingen als zij ofwel kortere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (korter dan een jaar) ofwel voor die opdrachtgever niet reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten.

6. Auto op de zaak

Wanneer u de auto als ondernemingsvermogen etiketteert kunt alle kosten die samenhangen met de aanschaf, het gebruik en onderhoud ten laste van het bedrijfsresultaat brengen. Wanneer u belaste prestaties verricht voor de omzetbelasting dan kunt u ook de btw terugvorderen van deze uitgaven met de aangifte omzetbelasting.

Als u de auto ook voor privé gebruikt dan zal u rekening moeten houden met een bijtelling.

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt nog een lagere bijtelling van 4%. Voor een nieuwe auto’s gelden in 2019 en 2020 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

CO2-uitstoot  Bijtelling 
0 (op batterij) 4% tot €50.000, daarboven 22%
0 (op waterstof) 4% onbeperkt
Meer dan 0 22%

Vanaf 2021 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22%. Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

De bijtelling kunt u voorkomen indien u kan aantonen met bijvoorbeeld een sluitende kilometeradministratie dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden.

Wanneer uw auto ouder dan 15 jaar is dan bedraagt de standaardbijtelling geen 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

7. Subsidie voor praktijkleren

Wist u dat u in aanmerking kunt komen voor de subsidies voor werknemers die een beroepsopleiding volgen?

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. U als werkgever beschikt hierdoor over beter opgeleid personeel. De subsidieregeling wordt volgens de laatst bekende berichtgeving van de Minister in 2019 voortgezet.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Het maximale subsidiebedrag kan oplopen tot € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De aanvraag verloopt via het RVO.nl en uiteraard kunnen wij u hierin begeleiden.

Volgt u werknemer een opleiding tot dokters- of tandartsassistent niveau 4 dan kunt u ook in aanmerking komen voor de SectorplanPlus subsidie dat beschikbaar is voor de sector Zorg & Welzijn.  Deze subsidie kan oplopen tot € 5.000 voor de werkgever naast de Subsidieregeling Praktijkleren. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 • Als ondernemer staat u er niet alleen voor. Arts en Accountant helpt u met advies en is uw sparringpartner in financiën.
  Ray Vervloed Assistent accountant
 • De toekomst van de zorg is onzeker. Maar over uw financiën wilt u zekerheid. U wilt zoveel mogelijk tijd aan uw patiënten besteden. Uw administratie is ons specialisme.
  Theo Janssen RA bc Accountant en Belastingconsulent
 • Kijk samen met ons naar uw medische praktijk als onderneming. Welke rechtsvorm u ook kiest, Arts en Accountant kan u daarbij adviseren.
  Bas Dalmulder AA RB Accountant en Belastingadviseur

Ons team

Arts en Accountant

Speciaal voor artsen, therapeuten en specialisten

Medische branches

Arts en Accountant is de adviseur voor de medische beroepsoefenaar, zoals huisartsen, tandartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychologen en logopedisten. We combineren onze jarenlange ervaring in de branche met actuele kennis van financiën, belastingen en andere voor medisch ondernemerschap relevante wet- en regelgeving. Onder onze cliënten bevinden zich praktijkhouders en groepspraktijken, maar ook zelfstandigen zonder personeel (waarnemers) en medici in loondienst.

Vertrouwd met medische softwarepakketten

We zijn bekend met in de sector gebruikelijke softwarepakketten, zoals Exquise, JDS, Simplex, Medicom, Animana, Intramed, Fysio Roadmap en I-Needle. Door middel van een automatische bankkoppeling met de zakelijke betaal- en spaarrekeningen verwerken wij op een efficiënte wijze financiële administraties in Exact Online, Twinfield en Cash. Voor de gedreven medische ondernemer leveren wij ook online adviesdashboards voorzien van managementinformatie en KPI’s.

Ervaren gesprekspartner

Dankzij onze kennis en ervaring binnen de branche zijn wij een ervaren gesprekspartner. We begrijpen dat voor een medicus de scheidslijn tussen zakelijk en privé flinterdun kan zijn, zeker bij een praktijk aan huis. Om die reden gaan onze adviesgesprekken verder dan alleen maar het resultaat van het afgelopen jaar.

Nieuwsbrief

Vul uw email in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Laatste nieuwsberichten

Getalsgrens intern toezicht verhoogd naar 50

Goed nieuws voor huisartsen en andere kleine eerstelijnszorgaanbieders! De Wtza-verplichting om intern toezicht in te richten gaat pas gelden voor praktijken met meer dan 50 zorgverleners. Marjolein Tasche: “Dit is enorm goed nieuws voor de eerstelijnszorgaanbieders en de hele zorg. Een betekenisvolle stap van de minister.” De Wtza-verplichting intern toezicht in te richten voor praktijken […]

Lees meer

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ ers

De laatste tijd struikelen we in de media over de zzp-berichten. Maar wat betekenen deze nu eigenlijk voor u als zorgverlener? Het mogelijk verdwijnen van de zzp-modelovereenkomsten is de meest actuele zorg. Tijd om in beweging te komen en alvast na te denken over de toekomst van uw zzp-samenwerking, zelf en samen.  In het kort […]

Lees meer

Normalisering handhaving arbeidsrelaties door Belastingdienst: wat houdt dat in?

Het is de ambitie om de handhaving op schijnzelfstandigheid te versterken en te verbeteren en op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen. Hoe dat moet gebeuren wordt door de Belastingdienst op een rij gezet in een aantal documenten: het Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024, de Perspectiefnota handhaving arbeidsrelaties en de Memo handhaving arbeidsrelaties – richtlijnen doorwerking […]

Lees meer

Behoefte aan een Medisch financieel specialist?

Bel nu (070) 338 27 30 of klik op onderstaande button en wij bellen u terug!